بدرود...

بدرود همه یاران گذر کرده ی بیدار

                     بدرود همه فرشتگان بی خواب...

                                        افسوس که شب بیدار است...

                                                                  افسوس که خانه ی دلم ویران است...

            بدرود می گویم شما را که سفر خواهم کرد....

                                          سفر از یاد شما تا گذر گاهی رها...

                        بدرود برای لحظه های رفته از یاد...

                                             بدرود برای چشم های شسته از خواب...

                           بدرود برای گذر از تارم اندوه...

                                                         بدرود برای شکفتن دوباره...

                بدرود برای باز رسیدن به داد ابرهای پر شراره...

دارا...

                                                                            بدرود ای همه ستارگان

                                                                                                             

/ 0 نظر / 13 بازدید