جملات و سخنان حکیمانه فردوسی

جملات و سخنان حکیمانه فردوسی برای اس ام اس

دانایی توانایی به بار می آورد ، و دانش دل کهن سالان را جوان می سازد .

فردوسی خردمند

 

—————-

گوش شنونده همیشه در جست و جوی سخن خردمندانه و حکیمانه است .

فردوسی خردمند

—————-

خرد برترین هدیه الهی است .

فردوسی خردمند

—————-

خرد و دانش مرد دانا در گفتار او هویداست .

فردوسی خردمند

—————-

کسی که خرد ندارد همواره از کرده های خویش پشیمان و در رنج است .

فردوسی خردمند

—————-

بی خردی اسارت بدنبال دارد .و خرد موجب آزادی و رهایی است .

فردوسی خردمند

—————-

خرد مانند چشم هستی و جان آدمی است و اگر آن نباشد

چگونه جهان را به درستی خواهی گذراند .

فردوسی خردمند

—————-

اولین مرحله شناخت آفرینش همانا خرد است چشم و گوش و زبان سه نگهبان اویند که لاجرم هر چه نیکی و شر است از همین سه ریشه می گیرد .و افسوس که بدنبال کنندگان خرد اندکند باید که به سخن دانندگان راه جست و باید جهان را کاوش نمود و از هر کسی دانشی آموخت و یک دم را هم برای آموختن نباید از دست داد .

فردوسی خردمند

—————-

خداوند درهای هنر را بر روی دانایان دادگر گشوده است .

فردوسی خردمند

—————-

کسی به فرجام زندگی آگاه نیست ، خداوند هم نیازی به عبادت بنده ندارد .

فردوسی خردمند

—————-

دانش ارزش آن را دارد که به خاطر آن رنج ها بکشی . فردوسی خردمند

—————-

به این زمین گرد که بسرعت می گردد بنگر که درمان ما در آن است و درد ما نیز ، نگاه کن و ببین که نه گردش زمانه آن را می فرساید و نه رنج و بهبودی حال بشر آن را به آتش می کشد ، نه آرام می شود و نه همچون ما تباهی می پذیرد . فردوسی خردمند

—————-

روح و روان و دل جهان روشن است و زمین را بی دریغ روشن می سازد خورشید از خاور برخاسته بسوی باختر که مسیری درست و بی نظیر است ای آنکه همچون آفتاب لبریز از نور و خردی تو را چه شده است که بر من نمی تابی ؟!! .

فردوسی خردمند

—————-

چراغ مایه دفع تاریکی است ، بدی جوهر تاریکی در زندگی آدمی است ، که از آن دوری باید جست .

فردوسی خردمند

—————-

بی خردی است، که بگویم کسی بدی را بی بهانه (دلیل )انجام می دهد .

فردوسی خردمند

—————-

رنج منتهی به گنج را کسی خریدار نیست .

فردوسی خردمند

—————-

اگر برای انجام کاری بزرگ ، زمان نداری .

بهتر است بی درنگ آن را به دیگران بسپاری .

فردوسی خردمند

—————-

کتاب زندگی گذشتگان ، جان تاریک را روشنی می بخشد .

فردوسی خردمند

—————-

این جهان سراسر افسانه است جز نیکی و بدی چیزی باقی نیست .

فردوسی خردمند

—————-

فرمان ایزد به جهانداران داد و دهش است .

فردوسی خردمند

—————-

کسی که به آبادانی می کوشد جهان از او به نیکی یاد می کند .

فردوسی خردمند

—————-

آنکه آفریننده و با فر است در این جهان رنج های بسیار خواهد خورد .

فردوسی خردمند

—————-

از بزرگان تنها رنجهاست که باقی می ماند .

فردوسی خردمند

—————-

جایگاه پرستش گران کوهستان است .

فردوسی خردمند

—————-

آزادگان را کاهلی ، بنده می سازد .

فردوسی خردمند

—————-

فرمانرویانی که گوش به فرمان مردم دارند در زندگی جز رامش و آوای نوش

نخواهند شنید .

فردوسی خردمند

—————-

کسی که بر جایگاه خویش منم زد بخت از وی روی بر خواهد تافت .

فردوسی خردمند

—————-

خسروی بزرگتر ، بندگی بیشتر می خواهد .

فردوسی خردمند

—————-

ابلیس مانند نیکخواهان پیش می آید ،

ابتدا عهد و پیمان می گیرد ، سپس راز می گوید .

فردوسی خردمند

—————-

آنگاه که هنر خوار می گردد جادو ارجمند می شود .

فردوسی خردمند

—————-

دیوان که فرمانروا و دست دراز شدند سخن از نیکی را هم باید مانند راز گفت .

فردوسی خردمند

—————-

جز مرگ را ، هیچ کسی از مادر نزاد .

فردوسی خردمند

/ 0 نظر / 4 بازدید